hr-analytics

Thông tin về hr-analytics ví dụ của Odoo, the ERP Mã nguồn mở.

Cài ứng dụng

Trang web
Xây dựng trang web doanh nghiệp
Studio
Tạo và tùy chỉnh các ứng dụng Odoo của bạn
Nhân viên
Tập trung thông tin nhân viên
Hỗ trợ
Theo dõi, ưu tiên và giải quyết các ticket của khách hàng
Thảo luận
Trò chuyện, cổng thư và các kênh riêng tư
Lịch
Lên lịch các cuộc họp của nhân viên