hr-analytics

Thông tin về hr-analytics ví dụ của Odoo, the ERP Mã nguồn mở.

Cài ứng dụng

CRM
Theo dõi quy trình quản lý tiềm năng và đóng cơ hội
Trang web
Xây dựng trang web doanh nghiệp
Dự án
Tổ chức và lập kế hoạch dự án của bạn
Studio
Tạo và tùy chỉnh các ứng dụng Odoo của bạn
Tuyển dụng
Theo dõi quy trình tuyển dụng của bạn
Nhân viên
Tập trung thông tin nhân viên
Hỗ trợ
Theo dõi, ưu tiên và giải quyết các ticket của khách hàng
Thảo luận
Trò chuyện, cổng thư và các kênh riêng tư
Liên hệ
Tập trung sổ địa chỉ của bạn
Lịch
Lên lịch các cuộc họp của nhân viên
Phê duyệt
Tạo và xác nhận yêu cầu phê duyệt
Việc cần làm
Sắp xếp công việc của bạn với bản ghi nhớ và danh sách việc cần làm
Đăng tuyển công việc trên web
Quản lý quá trình tuyển dụng online của bạn